Català | Castellano


Actualitat / Econòmic

Ajudes al pagament de lloguer per a persones afectades per la Covid-19

19/05/2020

L'Agencia de l'Habitatge de la Generalitat de Catalunya ha habilitat el formulari de sol·licitud per a l'ajuda en el pagament parcial o total del lloguer per a les persones afectades per la crisi sanitària de la Covid-19, anunciada pel Govern Central en el Real Decret 11/2020, 31 de març, en el que s'adopten les següents mesures:

1.- QUINA ÉS LA FINALITAT DE L'AJUDA?

L'ajuda ha de destinar-se al pagament total o parcial del lloguer dels mesos d'abril a setembre del 2020 o al pagament dels microcrèdits sol·licitats per fer front al pagament del lloguer.

L'ajuda pot sol·licitar-se inclòs en els casos que el contracte de lloguer hagi finalitzat entre els mesos d'abril i setembre del 2020 i s'hagui impagat una o diverses mensualitats del lloguer corresponents als mesos d'abril a setembre del 2020.


2.- QUIN ÉS L'IMPORT DE L'AJUDA?

L'ajuda es concedeix per un import màxim de 6 mesos de la renta del lloguer, des de l'abril a setembre del 2020.

Els imports màxims depenen de la ubicació de l'immoble:

- Barcelona cuitat: 750€ mensuals (import màxim 4.500€)

- Demarcació de Barcelona: 750€ mensuals (import màxim 4.500€)

- Demarcació de Girona: 500€ mensuals (import màxim 3.000€)

- Demarcació de Lleida: 450€ mensuals (import màxim 2.700€)

- Demarcació de les Terres de l'Ebre: 350€ mensuals (import màxim 2.100€)


3.- QUI ES EL TERMINI PER FER LA SOL·ICITUD?

Des del 19 de maig del 2020 fins al 30 de setembre del 2020. El pressupost previst per a l'ajuda és limitat, pel que les ajudes es concediran segons l'ordre de registre de la sol·licitud fins a exhaurir el pressupost.


4.- QUI POT SOL·LICITAR L'AJUDA?

Persones amb contracte d'arrendament per al seu habitatge habitual i residència legal a Catalunya, quan, a més a més, elles mateixes o qualsevol membre de la unitat familiar s'hagi vist afectat econòmicament per la crisi de la Covid-19, és a dir:

- Ha passat a la situació d'atur.

- Han estat incloses en un ERTO.

- Ha vist reduïda la seva jornada de treball per motiu de cures de menors (en cas d'empresaris)

- Altres circumstàncies que suposin una pèrdua d'ingressos.

Per tant per sol·licitar l'ajuda, no és obligatori que sigui el mateix titular del contracte de lloguer qui s'hagi vist en alguna de les situacions anteriors, sent suficient que compleixi amb aquests requisits qualsevol membre de la unitat familiar.

Requisits addicionals:

- Tots els membres de la unitat familiar han de trobar-se al corrent de les seves obligacions davant l'Agència Tributària i la Seguretat Social.

- El conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar en el mes anterior a la sol·licitud, no potser superior a 1.613,52€ mensuals. No obstant això, aquest límit s'amplia a 2.151,36€ mensuals quan:

          - Es tracti de cònjuges que convisquin junts i tinguin fills sota la seva tutela.

          - Algun membre de la unitat familiar tingui reconeguda una discapacitat superior del 33% (intel·lectual) o 65% (sensorial o física)

A més a més, el límit s'amplia fins a 2.689,20€ mensuals en el cas que pateixi la discapacitat sigui titular del contracte d'arrendament. També s'ampliarà en 53,78€ per cada fill a càrrec del sol·licitant (80,67€ per cada fill en cas de famílies monoparentals)

- La renda del lloguer, més les despeses i subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per calefacció, aigua, telefonia fixa i mòbil i quota de la comunitat de propietaris) ha de ser superior o igual al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.

- Ha d'acreditar-se el pagament de la renda de lloguer de gener, febrer i març del 2020 (o el pagament de la renda des de l'inici del contracte si es va firmar més tard)

- L'import de la renda del lloguer ha de ser com a màxim de 900€.


5.- QUI NO POT SOL·LICITAR L'AJUDA?

No pot sol·licitar l'ajuda:

- Si el titular del contracte de lloguer o un membre de la unitat familiar te un vincle de parentesc o similar amb l'arrendador o sigui soci de l'empesa que sigui arrendadora de l'habitatge.

- Si el titular del contracte d'arrendament o un altre membre de la unitat familiar sigui propietari o usufructuari de l'habitatge situada a Espanya. Excepcions: si no pot gaudir de l'habitatge per causes alienes a a la seva voluntat (per exemple divorci o separació), si el propietari d'una part de l'habitatge per succesió o bé si l'habitatge és inaccessible degut a la discapacitat del titular del contracte d'arrendament o un altre membre de la unitat familiar.

- Si el familiar del contracte d'arrendament o un altre membre de la unitat familiar disposi de recursos econòmics suficients en comptes d'entitats financeres superiors a 11.279€

- Si el titular del contracte d'arrendament o altres membres de la unitat familiar disposin d'un títol habilitant d'habitatges gestionat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.


6.- COM ES FA LA SOL·LICITUD DE L'AJUDA?

Es pot sol·licitar telemàticament davant l'Agència de l'Habitatge de la Generalitat.


7.-QUINA DOCUMENTACIÓ HA D'ADJUNTAR-SE A LA SOL·LICITUD?

- El contracte de lloguer.

- El llibre de família o document equivalent, en el seu cas.

- Rebut de pagament del lloguer de gener, febrer i març del 2020.

- En el cas de contractes de lloguer finalitzats amb rendes impagades, certificat de l'arrendador en què constin els mesos impagats i l'import del deute.

- Rebut del pagament de les rendes de lloguer des d'abril fins a la presentació de la sol·licitud (només en el cas de trobar-se al corrent del pagament del lloguer).

- Última nòmina prevista a la presentació de la sol·licitud de tots els membres de la unitat familiar en edat laboral (o la declaració trimestral de l'IRPF en cas d'autònoms).

- En el cas d'estar afectat per un ERTO, el certificat d'empresa en què s'acrediti que la persona sol·licitant està inclosa en l'ERTO.

- En el cas de reducció de jornada laboral per cura, declaració responsable que especifiqui la causa de la reducció i s'indiqui els ingressos del mes anterior a la sol·licitud i els ingressos actuals.

- En el cas d'altres causes que suposin una pèrdua d'ingressos (reducció de jornada laboral, pèrdua substancial d'ingressos, etc.) una declaració responsable on s'especifiqui la causa i que s'indiquin els ingressos del mes anterior a la sol·licitud i els ingressos actuals.

- Declaració responsable del sol·licitant relativa al compliment dels requisits.

- Extractes bancaris del titular del contracte i de la resta dels membres de la unitat familiar que justifiquin no disposar de comptes d'un import superior a 11.279€.

- Factura dels subministraments bàsics dels últims 3 mesos anteriors a la sol·licitud o, si no, extractes bancaris que justifiquin els pagaments.

- En cas d'haver sol·licitat un microcrèdit per al pagament del lloguer, certificat del banc relatiu al microcrèdit.

En el cas de no es disposi d'algun document indicat, pot presentar-se declaració responsable, on s'indiqui els motius que impedeixin presentar el document que han d'estar relacionats amb la situació actual generada per la crisi de la Covid-19.