Català | Castellano


Actualitat / Laboral

Aprovació de la Reforma de la Llei d'Autònoms

26/10/2017

Ahir es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) la Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom. Segons el text, la nova llei entra en vigor avui, a excepció d'alguns articles i les disposicions finals, que entraràn en viogor el dia 1 de gener de 2018.

MESURES QUE ENTREN EN VIGOR  A PARTIR DEL 26/10/2017                                          
MESURES QUE ENTREN EN VIGOR  A PARTIR DEL 01/01/2018                                                                                                                

ES MILLOREN LES MESURES DE CONCILIACIÓ PROFESSIONAL I FAMILIAR JA EXISTENTS (Art. 5 y 6 L6/2017)  

100% exempció de la quota d'autònomos durant un any per la cura de menors (fins a 12 anys) o dependents          

100% exempció de la quota d'autònoms durant la maternitat, paternitat, adopció, guarda, guarda amb fins d'adopció, acolliment, risc durant l'embarç i/o la lactància                                                                                                                                                                    

EXEMPCIÓ BAIXA AUTÒNOMS DESPRÉS DE LA BAIXA PER MATERNITAT (Art. 7 L6/2017)

50€ quota d'autònoms una vegada es reincorporin després de la baixa de maternitat inclús 2 anys després del cessament.                                                                                                                                                   


BONIFICACIÓ PER LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA DE FAMILIARS (D.A.7ª L6/2017)

100% bonificació en les contingències comunes. Requisits contracte indefinit, mínim 12 mesos alta en  Règim General  (fins a familiars de 2n grau)

Es facilita la contractació de fills descapacitats                                                                                                 


CONSIDERACIÓ EXPRESSA DE L'ACCIDENT IN ITINERE COM A ACCIDENT DE TREBALL (Art. 14 L6/2017)          

Es reconeix l'accident IN-ITINERE (anada i tornada al lloc de treball). S'ha de cotitzar per accidents en la quota d'autònoms, sinó no es reconeix l'accident.                                                                                                                                             

  

POSSIBILITAT DE COMPATIBILITZAR LA REALITZACIÓ DE LA ACTIVITAT AMB EL 100% DE LA PENSIÓ DE JUBILACIÓ (D.F. 5ª L6/2017)

Compatibilitzar el 100% del treball amb la jubilació tenint personal contractat. Requisits: 65 anys cumplerts i  38,5 anys de cotirzació                                                                                                        


ES RETORNA DE MANERA AUTOMÀTICA LA MEITAT DE L'EXCÉS DE COTITZACIONS EN CAS DE PLURIACTIVITAT (Art. 2 L6/2017)                                       


OFERTA FORMATIVA DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS (Art. 13 L6/2017)

Els autònoms podràn realitzar formació (bonificada) adaptada a les necessitats per millorar competitivitat i consolidar activitat empresarial


ES REDUEIX EL RECÀRREC PER RETRÀS EN EL PAGAMENT DE LES QUOTES DEL PRIMER MES  (Art. 1 y D.F 3ª L6/2017)

Es redueix a un 10%  (el recàrrec per ingrés fora de plaç del deute per quotes de Seguretat Social.

Anteriorment el recàrrec era d'un 20%  


S'AMPLIA EL TEMPS DE DURACIÓ DE LA TARIFA PLANA I S'AFEGEIX UN NOU SUPÒSIT PEL SEU GAUDI  (Art. 3 L6/2017)

S'amplia de 6 a 12 mesos la tarifa plana, de 50€, de cotizació per contingències comunes.

Pot beneficiar-se tot aquell que causi alta inicial en Règim d'Autònoms  o no hagués estat en situació d'alta en règim en els dos anys inmediatament anteriors (3 anys si va disfrutar d'alguna bonificació)


ES MILLOREN ELS BENEFICIS EN LA COTITZACIÓ A PERSONES AMB DISCAPACITAT, VICTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE I VICTIMES DE TERRORISME (Art. 4 L6/2017)

Es milloren els beneficis en la cotització a persones amb discapacitat, victimes de violència de gènere i vicitimes del terrorisme que s'estableixin com a treballadors per compte pròpia. Podràn beneficiar-se durant un total de 60 mesos sota les següents condicions:


. 50€ durant els primers 12 mesos

· 50% durant els següents 48 mesos


DEDUCCIONS FISCALES EN DESPESES (Art. 11 L6/2017)

Deducció de la factura de llum, gas, aigua y telèfon sempre que es treballi desde casa

26 euros diaris com a límit en despeses de manutenció sempre que afectin a l'activitat 


ALTA I BAIXA AL RETA 3 VEGADES A L'ANY. S'ABONARÀ LA QUOTA PER DIES TREBALLATS (D.F 1ª  L6/2017)


S'AMPLIA LA POSSIBILITAT DE CANVIAR LA BASE DE COTITZACIÓ FINS A 4 VEGADES A L'ANY (D.F. 2ª L 6/2017)En paral.lel, la subcomissió parlamentaria que estudia la reforma del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), ha d'abordar canvis més profunds en aquest sistema, com definir el temps parcial pels autònoms o revisar la figura de l'autònom econòmicament depenent o "trade".


BOE.es - Document BOE-A-2017-12207