Català | Castellano


Actualitat / Laboral

AUTÒNOMS: Cotització durant les situacions d'Incapacitat Temporal

22/11/2019

Es modifica l'article 308 del text refós de la LLei General de la Seguretat Social, aprovat per Real Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre per a establir que la cotització

1. En la situació d'incapacitat temporal amb dret a prestació, transcurreguts 60 dies en aquesta situació des de la baixa mèdica, correspondrà fer-se efectiu el pagament de les quotes, per totes les contingències, a la mútua col.laboradora amb la Seguretat Social, a l'entitat gestora, o en el seu cas, al servie públic de treball estatal, amb càrrec a les quotes per cessament d'activitat.

2. Als efectes de l'aplicació de lo establert en el paràgraf anterior, la quantia equivalent al pagament efectiu de les cotitzacions dels treballadors autònoms en període de baixa laboral passats els 60 dies que el servei public de treball estatal ha d'assumir, es fixaràmitjançant coeficient aplicable al total de quotes per cessament d'activitat de tots els treballadors amb cobertura per tal entitat. Tal coeficient s'establirà anualment en la Ordre per la que es desenvoluparàn les normes legals de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a cada exercici.

3. La cotització corresponent a les contingències d'accidents de treball i enfermetats professionals es realitzarà mitjançant l'aplicació d'un tipus únic fixat anualment a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, que s'aplicarà sobre la base de cotització escollida per l'interessat.


Per tant, tot autònom que estigui de baixa mèdica, a partir del 61è dia de baixa, deixarà de pagar el seu rebut d'autònom. AIxò vol dir que seguirà cobrant de baixa en funció del que cotitzi, però no tindrà que assumir el seu rebut.