Català | Castellano


Actualitat / Econòmic

COVID-19: Disponibilitat de Plans de Pensions

06/04/2020

Els plans de pensions són productes financers dissenyats per a aconseguir un estalvi extra que completi la pensió pública de jubilació. Els motius pels què es poden rescatar venen subjectes per la llei. El principal és haver arribat a l'edat legal de jubilació, però a més estan contemplats altres supòsits especials de liquiditat com estar a l'atur, estar en risc de desallotjament o partir una malaltia greu. A aquests, s'hi afegeix l'haver patit l'impacte del coronavirus.


Aquesta mesura forma part d'un nou paquet de mesures urgents complementàries en els àmbits econòmics i socials, aprovades pel Govern Central per a fer front als efectes econòmics derivats de l'Estat d'Alarma per COVID-19, i que han sigut recollides al Real Decret Llei 11/2020, de 31 de març, Disposició Addicional Vintena.

Segons Calviño, aquesta mesura busca "contribuir a alleugerir les necessitats de liquiditat de les llars". Els partícips dels plans de pensions podran, excepcionalment, fer efectius els seus drets consolidats durant 6 mesos des de l'entrada en vigor de l'Estat d'Alarma, sempre i quant compleixin amb els requisits següents:

1) Trobar-se en situació legal de desocupació com a conseqüència d'un ERTO derivat de la situació sanitària ocasionada pel COVID-19.

2) Ser empresari titular d'establiments l'obertura al públic de la qual s'hagi vist suspesa com a conseqüència de l'Estat d'Alarma.

3) Els treballadors per compte pròpia que haguessin estat prèviament integrats en un règim de la Seguretat Social i que hagin cessat la seva activitat com a conseqüència de la crisi sanitària.


Fins la data, només existien els supòsits de liquiditat per malaltia i invalidesa, i des de 2013 es va ampliar a l'atur de llarga duració com a mesura per a poder pagar la hipoteca i evitar el desallotjament. El 2015 es va introduir el rescat dels plans a 10 anys des de la primera aportació, permetent els primers rescats a partir de 1 de gener de 2025. 


Aquesta disposició també serà aplicable per a altres estalviadors a través de Plans de Previsió Assegurat (PPA), Plans de Prevenció Social Empresarial (PPSE) i mutualitats de previsió social (com la Mutualitat de l'Abogacia o Loreto, la mutualitat dels pilots).


S'ha establert uns imports màxims a rescatar. En el cas dels assalariats, la retirada no podrà ser superior als sous deixats de percebre mentre es mantingui l'ERTO; el d'empresaris i autònoms, no podrà superar els ingressos nets estimats que no tindrà durant aquest període. El reemborsament es farà efectiu en un termini de 7 dies hàbils des de la presentació de la sol.licitud. 


DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

Afectats per ERTO:

- Document que acrediti que està en situació d'ERTO

- La última nòmina

- Sol.licitud firmada per vostè on indica els motius del rescat

- Còpia DNI

- Justificant titularitat bancària.


Autònoms:

- Document o escriptura del negoci / establiment que ha tancat que acrediti la seva titularitat, document d'alta en activitats dels autònoms i de la seva integració a la Seguretat Social.

- Declaracions d'ingressos per activitats de IRPF

- Sol.licitud firmada per vostè on indiqui els motius del rescat

- Còpia DNI

- Justificant titularitat bancària.


Aquesta disposició està subjecte al règim fiscal establert per a les prestacions dels plans de pensions. Per tant, les rentes percebudes tindran la consideració de rendiment del treball a efectes de IRPF, estan subjectes a tributació al 100% del seu import, al tipus que correspongui a cada beneficiari.


De forma conjunta, tant Inverco com Unespa, com a entitats representants dels proveïdors de sistemes de previsió social complementària, han manifestat el seu recolzament a la mesura. "Aquest nou supòsit de liquiditat va encaminat a pal.liar les conseqüències de la necessitat econòmica que, lamentablement, la situació d'emergència sanitària suposa per a molts espanyols i a què cada estalviador pot fer front a les conseqüències de tal situació". També remarquen que "la seva disposició ha d'ajustar-se a aquest caràcter excepcional, fer-ne ús limitat d'ell i reprendre la seva finalitat de canalitzar l'estalvi a la jubilació a la major brevetat possible, recuperant les aportacions periòdiques i excepcionals en quant sigui possible".