Català | Castellano


Actualitat / Laboral

La deducció de les despeses dels autònoms tindrà que esperar al 2018

06/09/2017

La nova llei del treball autònom, que a finals de setembre quedarà aprovada definitivament a les Corts, no entrarà en vigor fins al gener del 2018. Els autònoms tindràn que esperar fins a la declaració d'impostos que presentin el 2019 per notar els aventatges fiscals. Entre les novetats, hi ha la desgravació fiscal de les despeses en la vivenda dedicada a l'activitat laboral i manutenció per raons laborals, així com les bonificacions durant un any de la tarifa plana.


Cotització i jubilació

La nova llei permet a aquests professionals canviar fins a quatre vegades al mateix any les bases de cotització en funció dels ingressos i despeses.

Cara a la jubiliació, es permet seguir treballant més enllà de l'edat prevista per al retir. Els autònoms en edat de jubilació que no tinguin empleats al seu càrrec i segueixin treballant, cobraran el 50% de la pensió. Si acredita que té a algún assalariat contractat percebran el 100% de la pensió encara que segueixi treballant.

L'autònom també es podrà donar d'alta i baixa tres vegades l'any per a què pagui només per als dies treballats. Es tornarà l'excés de cotització en els treballadors amb pluriactivitat sense que es tingui que solicitar.


Tarifa plana

S'amplia de sis a 12 mesos el temps per a aplicar-se la quota reduida de 50 euros. Per les altes que no siguin la primera vegada, es redueix de cinc a dos anys el temps d'haver estat de baixa en l'activitat per a tenir dret a la bonificació. Si l'autònom ja va cobrar la bonificació en un període anterior, el plaç d'inectivitat previa puja a 3 anys.

També s'estableix tarifa plana de 50 euros durant 12 mesos per a les dones que tornin a treballar després de la baixa per maternitat si cotitzen per la base mínima. En el cas de tenir una cotització superior, es podrà aplicar durant el mateix temps una bonificació del 80% sobre la quota per contingències comunes.


Atres bonificacions

A la conciliació de la vida professional i familiar es regulen algunes bonficacions del 100% de la quota durant un any per a la cura de menors de 12 anys, d'un familiar fins al segon grau de dependència i de un familiar amb el mateix grau de parentiu que tinguin paràlisis cerebral, enfermetat mental o discapacitat intelectual.

Aquestes bonificacions es finançaràn amb els Pressupostos del servei estatal de treball public (SEPE), mentre que les reduccions de quotes seguiràn depenent dels pressupostos de la Seguretat Social.


Despeses deduibles

Les despeses de suminstrament a la vivenda que constin com a seu del negoci seràn deduïbles, com són les d'amortitzacions, IBI o comunitat de propietaris.

Les despeses de manutenció es podràn deduir si es produeixen en establiments de restauració i hosteleria i s'abonen per mitjà electrònic de pagament. L'import deduible tindrà el mateix límit que pels treballadors per compte d'altri en l'IRPF, és a dir, 26,67 euros diaris si la despesa es produeix a Espanya o 48,08 euros si és a l'extranger.


Contracte a familiars

Si un autònom decideix contractar a un familiar tindrà dret a una bonificació del 100% en la quota empresarial durant 12 mesos.

El requisit és que el nou contractat no hagi sigut despedit individual i colectivament de forma improcedent i que no hagi estat donat d'alta com a autònom els cinc anys anteriors.

Si es tracta d'un fill menor de 30 anys que convisqui amb l'empleador, quedarà exclòs de la cobertura per desocupació

El que contracta, haurà de mantenir el nivell de llocs de treball en els sis mesos posteriors a la celebració del contracte.