Català | Castellano


Actualitat / Fiscal

Fiscalitat de les vivendes vacacionals

20/07/2017

Quan és un lloguer de particular a particular.


Està exempt d'IVA el lloguer i cessió de vivendes. No obstant, no serà així quan es tracti de vivendes moblades i l'arrendador ofereixi alguns dels serveis propis de l'activitat hostelera (restauració, neteja, canvi de llençols ...). En aquests casos, la persona que lloga la vivenda haurà d'emetre factura amb un 10% d'IVA (art. 20.1 Llei 37/1992) i presentar el corresponent model 303 i 390.


En cas que la finalitat sigui clarament el lloguer de la vivenda per ús turistic, el més correcte seria declarar-la com a allotjament turistic, ja que des de 2015 Hisenda està essent molt estricta amb el lloguer de tots els immobles que no siguin declarats amb aquesta modalitat, buscant a tots els portals on es publiciten aquests immobles turistics.


Pel què fa a l'IRPF, quan és de particular a particular no apliquem retenció a la factura però l'arrendador haurà de declarar els ingressos a la declaració de la renda com a "ingressos del capital mobiliari" i es tributarà pel període que la vivenda està llogada però també pel èríode que està buida. Per calcular els beneficis del temps que ha estat llogada tindrem en compte els ingressos totals menys totes aquelles despeses necessàries per a poder llogar l'immoble (ibis, tributs de l'ajuntament, comunitat, assegurança ...). Aquestes despeses seràn imputades proporcionalment al temps que hem tingut la vivenda llogada.


Pels dies que l'immoble ha estat buit, calcularem la tributació a hisenda de la següent manera: 1,1% sobre el valor cadastral (o un 2% oer aquelles vivendes la revisió cadastral de les quals és anterior al 1994). El resultat obtingut el dividirem per dotze mesos i el multiplicarem pels mesos que ha estat buit.


En aquells casos en els què almenys hi hagi una persona amb contracte a jornada completa per dur a terme aquesta tasca, parlarem ja de lloguer com a activitat econòmica, amb totes les obligacions fiscals que això comporta.