Català | Castellano


Actualitat / Fiscal

Llum verda al sistema de Subministrament Inmediat d'Informació

12/01/2017

Es tracta d'un canvi del sistema de gestió actual de l'IVA que porta 30 anys funcionant, doncs es passa a un nou sistema de portança dels llibres de registre de l'IVA a través de la Seu electrònica de la AEAT, mitjançant el subministrament casi inmediat dels registres de facturació.

D'aquesta manera, el nou SII permet apropar el moment del registre o comptabilització de les factures al de la realització efectiva de la operació econòmica que subjau a elles.


IMPLANTACIÓ: 1 de juliol de 2017


OBLIGACIÓ: Per a tots els empresaris i professionals i altres subjectes passius el període de liquidació del qual coincideixi amb el mes natural: grans empreses (facturació superor a 6.010.121,04 € a l'any anterior), grups de IVA i inscrits al REDEME (Registre de Devolució mensual de l'IVA). També als altres subjectes passius que voluntariament decideixin acollir-se al mateix.


PLAÇOS PER A LA REMISSIÓ ELECTRÒNICA DELS REGISTRES DE FACTURACIÓ: S'estableix un plaç general de 4 dies, no obstant durant el primer semestre de vigència del nou sistema, els contribuents veuràn ampliat aquest plaç de caràcter extraordinari fins a 8 dies (exclosos els dissabtes, diumenges i festius nacionals).

Així mateix, els subjectes passius inclosos en el sistema pel qual el plaç d'autoliquidació de l'IVA serà mensual, veuràn ampliat en 10 dies aquest plaç de presentació passant de caràcter general del 20 al 30 de cada mes, excepte el mes de febrer que serà l'últim dia del mes.


El SII modernitza i estandaritza la forma de portar els tradicionals llibres de registre de l'IVA i comporta per als obligats tributaris inclosos en el mateix una reducció de les seves obligacions formales:

- Supressió de la presentació del model 347 (operancions amb tercers)

- Supressió de la presentació del model 340 (informació sobre llibres de registres)

- Supressió de la presentació del model 390 (resum anual de l'IVA)


El SII suposa segons el Gobern una millor comunicació entre l'Administració i el contribuent doncs permetrà una relació bidireccional, automatitzada i instantànea. A la vegada, es configura com una novedosa eina tant d'assistència al contribuent com de millora i eficacia en el control tributari.


Més informació: AEAT