Català | Castellano


Actualitat / Laboral

Millores en les condicions dels autònoms - Reforma Llei d'Autònoms 2017

10/07/2017

La Llei aprovada a finals del mes passat, tot i que no és definitiva, pot ser una realitat a mitjans d'agost o al setembre. La llei dóna més flexibilitat a l'exercici de l'activitat, atorga més deduccions i desgravacions, protegeix més bé l'empleat i s'adapta a les noves realitats del col.lectiu.


Aquestes són algunes de les principals novetats:

#1 Ampliació de la tarifa plana. S'amplia de 6 mesos a un any el període de tarifa plana de 50 euros mensuals per a nous autònoms. A més, els autònoms que deixin la seva activitat durant 2 anys i vulguin reemprendre el negoci, podràn acollir-se al negoci, ja que fins ara calien 5 anys.


#2 Compatibilitat total amb la pensió de jubilació. Els autònoms amb empleats podran treballar i cobrar el 100% de la pensió. Els treballadors autònoms en edat de jubiliació que tinguin treballadors contractats i vulgun seguir amb la seva activitat, podran cobrar la totalitat de la seva pensió, en comptes del 50% com fins ara.


#3 Més flexibilitat per donar-se d'alta i baixa de la Seguretat Social. Els autònoms es podran donar de baixa i d'alta fins a 3 cops l'any i pagar només pels dies efectivament treballats. També es podrà canviar la base de cotització fins a 4 vegades l'any, fet que permetrà tenir una millor correlació entre l'evolució del negocio i la cotització.


#4 Bonificacions compatibles amb la contractació d'assalariats. L'empresari mantindrà l'ajuda en la cotització i la tarifa plana encara que contracti treballadors.


#5 Reducció del recàrrec per deutes de cotització. El recàrrec durant el primer mes de retràs en el pagament de la quota passa del 20% al 10%.


#6 Ajudes a la conciliació. Les dones que vulguin ser mares no pagaran cotitzacions durant un any per poder tenir cura dels seus fills. A més, quan es vulguin reincorporar a la seva activitat, pagaràn una quota reduïda de 50 euros mensuals durant 1 any.


#7 Deducció de 12 euros diaris per dietes. Per tal de cobrir les despeses de menjar quan l'autònom es vegi obligat a dinar de casa. Hauran de ser consumicions en dies laborables i pagades amb mitjans telemàtics, de manera que es pugui comprovar el dia, lloc i import. La llei preveu la desgravació de fins a 26,67 euros diaris per les despeses de manutenció del treballador. En el cas que l'autònom sigui a l'estranger, la desgravació serà d'un màxim de 48 euros.


#8 Deducció del 20% dels subministraments. Els treballadors autònoms es podran deduir el 30% de les despeses de subministraments com l'aigua, l'electricitat o el telèfon, que siguin atribuïdes a la seva activitat econòmica. Per al càlcul es comptablilitzarà quina part de l'habitatge de l'autònom es dedica a l'esmentada activitat professional. Si s'hi destina un despatx que representa el 20% de total de la casa, només serà objecte de deducció una quarta part de les factures. I sobre aquesta quantitat és on s'aplicarà l'esmentada deducció del 30%.


#9 Reconeixement dels accidents in itinere. La Seguretat Social protegirà els autònoms que tinguin accidents en el camí de casa a la feina o viceversa considerant-los accidents laborals.


#10 Dret a formació subvencionada. Els autònoms podran beneficiar-se de cursos de formació adaptats a les seves necessitats. La partida destinada a aquests cursos es fixarà anualment a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.


#11 La base de cotització dels propietaris i directius es desvincula del Salari Minim Interprofessional (SMI). Amb aquesta mesura, es pretén trencar la relació existent entre els augments percentuals de les bases de cotització d'aquests autònoms, amb els increments del SMI. Quedarà determinada any a any en els Pressupostos Generals de l'Estat despres de dialogar amb les organitzacions d'autònoms.


#12 Bonificació de cotitzacions per la contractació de familiars. Els autònoms que contractin familiars de manera indefinida tindran dret a una bonificació total de les cotitzacions a la Seguretat Social.