Català | Castellano


Actualitat / Fiscal

Novetats fiscals de la campanya de la Renta 2015

06/04/2016

Avui, 6 d'abril comença la Campanya de la Renta 2015, que durarà fins el pròxim 30 de Juny i que serà la primera que inclourà els canvis tributaris de la reforma fiscal que va aprovar el Govern, que inclou una rebaixa dels tipus i bastants canvis mes. A més, com a novetat estrella, es posa en funcionament l'eina Renta Web des de la que es pot solicitar el borrador de la Renta 2015.


- Tipus impositius: 

Han baixat els trams de l'IRPF (de set a cinc) i els tipus marginals aplicables (que queden entre el 10% de mínim i el 45% de màxim, encara que es va realitzar transitòria d'entre 19,5% i 46%), el què ha donat lloc a la supressió del gravàmen complementari. Aquests porcentatges ja reflexen la reducció adicional que va aprovar el Govern al Juliol i que va intensificar la rebaixa.


- Rendiment de l'estalvi: 

L'IRPF és un impost dual, el què significa que les rentes del treball tributen per un costat i els rendiments de l'estalvi o els guanys patrimonials, per l'altre. La reforma fiscal també va rebaixar els tipus que s'apliquen quan es ven una vivenda, accions a bolsa o es cobren interessos per un dipòsit bancari.


- Plans de pensions:

La reforma fiscal va mantenir els beneficios tributaris pels plans de pensions. Les aportacions que realitzen els contribuents a productes d'estalvi per a la vellesa permeten rebaixar la base imposable en la mateixa proporció. Encara que existeixen un limits que al 2015 es van rebaixar. Hisenda va reduir l'aportació màxima a plans de pensions que gaudeix d'avantatge fiscal, i que passa de 10.000 euros anuals - 12.500 a partir dels 50 anys - a 8.000 euros. Desapareix el distintiu per edat. 


- Dividends i inversions:

Els inversors han perdut un incentiu fiscal a la Campanya de Renta. Desde Gener de l'any anterior, ja no s'aplica l'exenció pels primers 1.500 euros de dividend. En el cas de guanys reduits, la rebaixa dels tipos impositius no compensa la pèrdua d'aquest beneficio tributari. En sentit contrari, la reforma fiscal va suprimir la penalització per a les inversions a curt plaç. Des de 2013, els guanys patrimonials que s'obtenien en menys d'un any tributaven en la base imposable general de l'impost i no en la tarifa de l'estalvi.


- Tributació per la venta d'una casa:

La reforma fiscal no va ser del tot positiva pels contribuents perquè també va eliminar els anomenats coeficients d'actualització i que permetien  corregir la plusvalía per l'efecte de la inflació. Per un altre costat, la reforma fiscal també va limitar els coeficients d'abatiment que permetien rebaixar la fiscalitat en el cas de la venta d'immobles adquirits abans de l'any 1994.

En qualsevol cas, la legislació manté la exenció per reinversió de la vivenda habitual. És a dir, el contribuent no ha de tributar quan destina els diners obtinguts pel traspas de la seva casa a l'adquisició d'una altra vivenda. En el cas dels majors de 65 anys, la exenció de la vivenda habitual no té limits. Un jubilat que vengui la seva vivenda habitual està exent de tributació amb independència de si reinverteix o no els diners en un altre inmoble.


- Lloguer i vivenda:

La deducció per compra de vivenda habitual es va eliminar el 2013 per les noves compres,  però es va mantenir per aquells contribuents que van adquirir la seva casa abans d'aquesta data. La importància d'aquest benefici fiscal és tal que, tres anys després de ña seva supressió, la deducció per vivenda segueix sent un dels beneficis fiscals més rellevants del sistema tributari.


Per un altre costat, la reforma fiscal va suposar la desaparició de la deducció per lloguer de la vivenda habitual per a tots els inquilins que van firmar un contracte a partir de 2015. Pel llogater, es manté la reducció del 60% pels rendiments que li genera el lloguer. Desapareix la reducció del 100% quan l'inquilí té menys de 30 anys.Font: Cinco Dias