Català | Castellano


Actualitat / Laboral

Novetats Laborals 2019

05/02/2019

A finals de desembre del 2018 es van publicar diverses normatives en matèria laboral que modificaven el contingut de les que fins aleshores estàvem aplicant. Aquesta normativa i les principals novetats són les següents:


Reial Decret-Llei 28/2018, de 28 de desembre, per la Revalorització de les Pensions Públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació:

Aquesta normativa entra en vigor el dia 1 de gener de 2019 i les seves principals novetats o modificacions laborals són les següents:


    1) DEROGACIÓ DE DETERMINATS CONTRACTE I INCENTIUS:

        Queda derogat:

            - Contracte indefinit de recolzament dels emprenedors.

            - Contracte de formació i aprenentatge amb persones d'entre 25 i 30 anys i incentius a la contractació a temps parcial amb vinculació formativa.

            - Contractació indefinida d'un jove per a microempreses i empresaris autònoms.

            - Incentius a la contractació en nous projectes d'emprenedoria jove.

            - Contracte a la primera ocupació jove i als incentius als contracte en pràctiques.


    2) INCREMENT DELS TOPES DE COTITZACIÓ:

        - Increment d'un 7% de la base màxima de cotització amb un import pel 2019 de 4.070,10 € / mes o 135,67 € / dia.

        - Increment d'un 22,30% de la base mínima de cotització amb un import pel 2019 de 1.050 € / mes o 35€ / dia.

        - Manteniment dels tipus de cotització per contingències comunes i hores extraordinàries:

            - Contingències comunes: 23,6 empresa, 4,7 treballador: Total 28,30%

            - Hores extres de força major: 12 empresa, 2 treballador: Total 14%

            - Resta hores extres: 23,6 empresa, 4,7 treballador: Total 28,30%

            - Contingències professionals: Tope mínim: 1,5%


    3) PRÀCTIQUES FORMATIVES:

        - Inclusió en el sistema de la Seguretat Social de les persones que realitzin pràctiques formatives a empreses, tant pràctiques remunerades com no remunerades, quedant assimilades com a treballadors per compte aliena amb exclusió de la protecció per desocupació.


    4) CONTRACTES DE DURACIÓ IGUAL O INFERIOR A 5 DIES:

        La quota empreserial a la Seguretat Social per contingències comunes s'incrementa del 36% al 40% excepte el Sistema Especial per a Treballadors per Compte aliè agraris.


    5) JUBILACIÓ:

        Es seguirà aplicant a les pensions de jubilació que es causin abans de l'1 de gener de 2020, la regulació de la pensió de jubilació en les diferents modalitats vigents abans de l'entrada en vigor de la Llei 27/2011 en els diferents supòstis:

            - Persones que hagin extingit la seva relació laboral abans de l'1 d'abril de 2013, sempre que amb posterioritat a aquesta data no tornin a quedar incloses en cap règim del sistema de la Seguretat Social.

            - Persones amb una relació laboral suspesa o extingida per:

                . ERO's

                . Convenis col.lectius o acords d'empresa

                . Procediments concursals

            Adoptats o declarats abans de l'1 d'abril de 2013, sempre que l'extinció o suspensió es produeixi abans de l'1 de gener de 2020.


    6) REVALORITZACIÓ DEL SISTEMA DE PENSIONS:

        - Increment de l'1,6% de les pensions contributives del sistema.

        - Increment d'un 3% de les pensions mínimes i del SOVI.


    7) TREBALLADORS PER COMPTE PROPIA:

        - S'estableix amb caràcter obligatori, excepte els treballadors per compte pròpia agraris, la inclusió dels autònoms en la cobertura tant: de contingències comunes, contingències professionals, cessament d'activitat, formació i prevenció; cobertura gestionada per les Mútues col.laboradores amb la Seguretat Social.

        - Base mínima de cotització: 944,40€ / mes

        - Tipus de cotització: 30% el 2019; 30,3% el 2020; 30,6% el 2021; 31% el 2022.

        - Tarifa plana: es cotitzarà per 60 euros / mes durant el primer any.Reial Decret 1462/2018, de 21 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional pel 2019.

El Salari mínim per qualsevol activitat en l'agricultura, industria i serveis, previst per aquest 2019 queda fixat en 30,00 €/ dia o 900 €/ mes.